Informační systém Repo 

Mezinárodní tematický seminář: Rodina v širších a užších sociálně vědních kontextech

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
KALEJA, Martin. Mezinárodní tematický seminář: Rodina v širších a užších sociálně vědních kontextech. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mezinárodní tematický seminář: Rodina v širších a užších sociálně vědních kontextech
Název česky Mezinárodní tematický seminář: Rodina v širších a užších sociálně vědních kontextech
Název anglicky International Thematic Seminar: Family in Wider and Closer Social Sciences Contexts
Autoři KALEJA, Martin (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Uspořádání workshopu
Obor Social topics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000066
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky rodina; seminář; sociální; věda; kontext
Klíčová slova anglicky family; seminar; social; science; context
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: Martin Kaleja, učo 2117. Změněno: 5. 4. 2018 18:06.
Anotace
Mezinárodní tematický seminář si klade za cíl budovat reálné kolegiální partnerství akademických pracovníků z partnerských institucí a zajistit prostor pro deklarovaný, angažovaný, participativní projev ke společným a spojujícím akademickým principům, k nimž patří vlastní étos k nalézání a poznávání existujících podob reálné pravdy předmětného fenoménu, kterým je rodina. Jeho součástí je hledání jejího dobra v kriticky objektivním obrazu prostřednictvím formátů vědecko-výzkumných, případně vědecko-rozvojových potencialit partnerství. Budování či podpora vzájemného sdílení a reciprocity všech zúčastněných je garancí funkčního partnerství. Prezentace kontextů existujících, vnímaných, častých, případně méně vyskytujících se rodinných schémat v současném společenském pojetí představuje rovinu odborně-věcnou tohoto semináře. A předpokladem těchto kontextů je snaha o exaktní nastavení designu ohraničeného kvalitou, jenž v epistemologii sociálních věd vystupuje jako relativně konstruovaná metodologicky uchopena komponenta. I ta bude tématem společného diskurzu. Dalším cílem tematického semináře, jenž navazuje z logiky věci na ty předchozí, je diseminace komplementárních, metodologicky ukotvených, deskriptivních rodinných schémat, které zahrnují to, co nejen současné trendy sociálních věd přinášejí, ale především to, co umožňuje člověku vnímat, cítit, prožívat a rozumět sociální realitě. Následně vlastní interpretace sociálních realit v podobě ucelených příspěvků vyústí v publikační výstupy.
Anotace anglicky
The International Thematic Seminar aims to build a real collegiate partnership of academic staff from partner institutions and to provide space for a declared, committed, participative speech to common and connecting academic principles, including their own ethos to find and understand the existing real-world forms of the phenomenon by which is a family. It is part of the search for its good in a critically objective image through the formats of scientific research and possibly the scientific and development potential of the partnership. Building or promoting mutual sharing and reciprocity of all stakeholders is a guarantee of a functional partnership. Presentations of the contexts of existing, perceived, frequent, or possibly less-common family schemes in the contemporary social concept represent the level of the subject-matter of this seminar. A prerequisite for these contexts is the effort to precisely set the design bounded by the quality that emerges in the epistemology of social sciences as a relatively constructed methodologically grasped component. I will be the subject of a common discourse. Another aim of the thematic seminar, which follows from the logic of the thing to the previous one, is the dissemination of complementary, methodologically anchored, descriptive family diagrams, which include what not only the present trends in the social sciences bring, but above all what allows one to perceive, feel, understand social reality. Subsequent interpretations of social realities in the form of comprehensive contributions will result in publication outputs.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 11:20

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 11:20, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz