Informační systém Repo 

Hodnocení bolesti nelékařskými zdravotnickými pracovníky v ošetřovatelské praxi

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ, Jana KAČOROVÁ a Jiří MANĎÁK. Hodnocení bolesti nelékařskými zdravotnickými pracovníky v ošetřovatelské praxi. 2017. ISBN 978-80-906205-7-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení bolesti nelékařskými zdravotnickými pracovníky v ošetřovatelské praxi
Název anglicky Pain assessment by nurses in nursing practice
Autoři HLUBKOVÁ, Zuzana, Jiřina HOSÁKOVÁ, Jana KAČOROVÁ a Jiří MANĎÁK.
Vydání 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 30307 Nursing
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000049
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-906205-7-5
Klíčová slova anglicky pain; nurse; assessment; nursing process
Změnil Změnila: Bc. Nikol Maďová, učo 1144. Změněno: 6. 4. 2018 12:05.
Anotace
Cíl: Zmapovat s jakými škálami hodnotícími a měřícími bolest se pracuje v ošetřovatelské praxi. Metodika: Průzkumný soubor tvořilo 146 nelékařských zdravotnických pracovníků (všeobecných sester, porodních asistentek a zdravotnických asistentů). Metodou průzkumného šetření byl kvantitativní výzkum prostřednictvím nestandardizovaného dotazníku ověřeného pilotním šetřením. Distribuovaný dotazník se zaměřoval na využití hodnotících škál v ošetřovatelské praxi na lůžkových odděleních vybraných zdravotnických zařízení v Moravskoslezském kraji. Výsledky byly zpracovány využitím popisné statistiky. Výsledky: Všichni nelékařští zdravotničtí pracovníci označili, že pracují metodou ošetřovatelského procesu. V rámci ošetřovatelského procesu jsou hodnotící škály nejvíce využívány v jeho 1. fázi – posouzení (n = 117), poté ve 2. fázi – diagnostika (n = 78), dále ve 4. fázi – realizace (n = 64). Nejmenší četnost využití hodnotících škál byla zaznamenána v 5. fázi ošetřovatelského procesu – hodnocení (n = 59) a v 3. fázi – plánování (n = 58). Hodnocení bolesti při příjmu pacienta zaujímalo v četnosti využití nelékařskými zdravotníky ze všech hodnotících škál třetí místo v pořadí, hned po hodnocení rizika pádu a rizika dekubitů. Pro hodnocení intenzity bolesti v průzkumném šetření dominuje vizuální analogová škála, kterou využívalo nejčastěji n = 108 respondentů. Nástroj hodnotící další atributy bolesti (lokalizace, kvalita, ovlivnitelnost) ve výzkumném souboru reprezentuje nejčastěji n = 77 Mapa bolesti, tyto atributy vůbec nehodnotí n = 55 respondentů. závěr: Bolesti u pacientů je v dnešní době věnována velká pozornost. Provedený průzkum ukazuje, že nelékařští zdravotničtí pracovníci nevyužívají velké množství dostupných hodnotících škál pro komplexní posuzování bolesti u pacientů.
Anotace anglicky
Objective: The aim of this study was to identify which pain assessment tools are used in clinical practice. Methodology: The research sample included 146 non-medical healthcare workers (nurses, midwives and health assistants). The survey method was quantitative research through a non-standardized questionnaire verified by a pilot survey. The distributed questionnaire focused on the use of assessment grades in nursing practice at bedside departments of selected health care facilities in the Moravian-Silesian Region. The results were compiled using descriptive statistics. Results: All non-medical health workers have indicated that they are working through the nursing process. Within the treatment process, the evaluation scales are most used in its first phase - assessment (n = 117), then in phase 2 - diagnostics (n = 78), and in the 4th phase - realization (n = 64). The lowest frequency of use of the assessment scales was recorded in the ninth stage of the nursing process - assessment (n = 59) and in the 3rd planning phase (n = 58). Patient pain assessment ranked third in rank after the risk of bankruptcy and risk pressures. To assess the intensity of pain in an exploratory survey, the visual analogue scale, which most often used n = 108 respondents, dominates. A tool evaluating the other attributes of pain (localization, quality, feasibility) in the research group most often represents n = 77 Pain Map, these attributes are not evaluated at all by n = 55 respondents. conclusion: Pain in patients is nowadays given a great deal of attention. The survey shows that non-medical health workers do not use a large number of available assessment scales for complex pain assessment in patients.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 30. 5. 2020 22:45

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 30. 5. 2020 22:45, 22. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz