Information System Repo 

Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho ...

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
SKOPALOVÁ, Jitka and Kamil JANIŠ. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji I PEDAGOGICKÉ ASPEKTY (Professional readiness of primary school teachers in the field of solution of risk behavior and possibilities of its prevention in the Moravian-Silesian Region I PEDAGOGICAL ASPECTS). 1. vyd. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 86 pp. ISBN 978-80-7510-235-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji I PEDAGOGICKÉ ASPEKTY
Name in Czech Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji I PEDAGOGICKÉ ASPEKTY
Name (in English) Professional readiness of primary school teachers in the field of solution of risk behavior and possibilities of its prevention in the Moravian-Silesian Region I PEDAGOGICAL ASPECTS
Authors SKOPALOVÁ, Jitka and Kamil JANIŠ.
Edition 1. vyd. Opava, 86 pp. 2017.
Publisher Slezská univerzita v Opavě
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Výstupy projektu MSK
RIV identification code RIV/47813059:19510/17:A0000039
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7510-235-5
Keywords (in Czech) kvalifikovanost; pregraduální vzdělávání; prevence; rizikové chování; učitel; výchovný problém; vzdělání
Keywords in English qualifications; pre-gradual education; prevention; risk behaviour; teacher; educational problems; education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Jana Tamfalová, učo 1140. Changed: 6/4/2018 13:06.
Abstract
Publikace popisuje základní proměnné související s tématem projektu. Jedná se deskripci aktuálních teoretických východisek k problematice rizikového chování, včetně projevů rizikového chování u dětí mladšího a staršího školního věku, zmiňujeme i hlediska prevence v rámci základní školy, včetně postupů řešení výchovných problémů. Ve druhé kapitole interpretujeme statistická data získaná z databáze MŠMT ČR, která mají vazbu k předmětné problematice. Projekt byl sice zaměřen na učitele základních škol, ale považujeme za zajímavé umínit i vybrané aspekty o stavu středního školství. Tato fakta jsou součástí přílohy. V textu třetí kapitoly je již uvedena analýza veřejně dostupných materiálů univerzit za účelem charakteristiky současné podoby přípravy učitelů v oblasti rizikového chování a jeho prevence na vybraných fakultách, včetně námětů, resp. doporučení pro koncipování pregraduální výuky v pedagogicko-psychologickém bloku. Jako hlavní specifikum pedagogických fakult, které se do jisté míry odlišují od jiných fakult, je „soužití“ různorodých oborů odlišným charakterem, jejichž společným jmenovatelem je však učitelství a tedy i získání kompetence k řešení projevů rizikového chování u žáků. V současnosti nejsou budoucí učitelé komplexně v rámci pedagogické způsobilosti komplexně připravování (a to nejen na pedagogických fakultách, ale i na dalších fakultách připravujících učitele). Pozornost je v této kapitole věnována i dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků v této oblasti a uvedení kurzů, které se vztahují k problematice rizikového chování. Ve čtvrté kapitole jsou interpretovány výsledky, které jsme získali rozhovory s řediteli participujících škol a školními metodiky prevence. Text této kapitoly informuje o postupu a formách spolupráce s dalšími subjekty při řešení konkrétních nežádoucích jevů ve třídě.
Abstract (in English)
The publication describes basic variables related to the topic of the project. It is a description of current theoretical bases on the issue of risk behaviour, including manifestations of risk behaviour in children of younger and older school age. We also mention prevention aspects within the elementary school, including procedures for solving educational problems. In the second chapter we interpret the statistical data obtained from the database of the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic which are related to the subject matter. It is true that the project was aimed at elementary school teachers, but we also find it interesting to highlight selected aspects of the state of the secondary education. These facts are part of the attachment. In the text of the third chapter, an analysis of publicly available university materials is presented in order to characterize the current form of teacher training in the area of risk behaviour and its prevention at selected faculties, including the topics, or more precisely recommendations for the conception of pre-gradual education in the pedagogical-psychological block. The main specificity of faculties of pedagogy, which differ to some extent from other faculties, is the "coexistence" of disparate disciplines of a different nature whose common denominator is teaching and hence also the acquisition of competence to solve the manifestations of risk behaviour in pupils. At present, future teachers are not prepared comprehensively within the framework of pedagogical competence (not only in pedagogical faculties but also in other faculties preparing teachers). In this chapter attention is also paid to the further education of pedagogical staff in this field and the introduction of courses related to the issue of risk behaviour. The fourth chapter interprets the results we have received interviewing the participating schools’ principals and school prevention methodologists. The text of this chapter informs of progress with shape of collaboration with other subjects in addressing specific undesirable phenomena in the classroom.
Print
Add to clipboard Displayed: 17/2/2020 19:30

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 17/2/2020 19:30, Week 8 (even) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz