CÍGLER, Hynek. Ztraceno v překladu : Adaptace diagnostických metod v kontextu pracovní psychologie. In Mezinárodní konference psychologie práce a organizace 2017. 2017.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ztraceno v překladu : Adaptace diagnostických metod v kontextu pracovní psychologie
Název anglicky Lost in Translation : Adaptation of Diagnostic Methods in the Context of Working Psychology
Autoři CÍGLER, Hynek (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Mezinárodní konference psychologie práce a organizace 2017, 2017.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor Psychologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14230/17:00094763
Organizace Fakulta sociálních studií - Masarykova univerzita
Klíčová slova česky adaptace; překlad; validita; reliabilita; férovost; diagnostika; ITC guidelines
Klíčová slova anglicky test adaptation; translation; validity; reliability; fairness; assessment; ITC guidelines
Návaznosti GA17-09797S, projekt VaV.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 4. 9. 2020 04:48.
Anotace
Překlad ověřené zahraniční metody je nejefektivnějším způsobem vývoje nových diagnostických metod nejen v personální psychologii. Autor adaptace totiž ve srovnání s původními autory nemusí investovat tak velké časové zdroje například do rešerše literatury či vícekrokových pilotáží. Bohužel, pokušení zahraniční metodu pouze přeložit a ihned použít v personalistické praxi či ve výzkumu bývá často až příliš silné. V lepším případě je dokumentován a pečlivě volen pouze design překladu, případně jsou ověřeny i vybrané psychometrické parametry metody v novém prostředí. I v těchto případech však dochází k určitým zkreslením, která jsou tím silnější, čím více je metoda založená na jazyku (např. škrtací test pozornosti vs. posuzovací škála) a čím odlišnější jsou obě kulturní prostředí. Zpravidla nelze bez rozmyslu přebírat informace o faktorové struktuře, validitě, reliabilitě a už vůbec ne o normách; je častým jevem, že „obtížnost“ různých jazykových verzí je diametrálně odlišná. Problém je nicméně již v konstruktové validitě – nelze totiž za všech okolností předpokládat existenci a neměnnost těch stejných psychologických konstruktů napříč kulturami. Tyto rozdíly ve fungování je však možné ověřovat, například pomocí testů faktorové invariance či DIF analýzy. Problematice adaptace, překladu a mezikulturního testování je věnováno značné množství odborné literatury, k dispozici jsou rovněž směrnice, které tvorbu adaptací upravují. Ve svém příspěvku představím typická úskalí spojená s adaptací metod v pesronalistickém kontextu, představím dostupné normy, směrnice a rozšiřující literaturu a zmíním „best-practices“ včetně praktických doporučení pro převod metod do českého prostředí v kontextu výzkumu i praktické diagnostiky v kontextu psychologie práce a organizace.
Anotace anglicky
The translation of the standardized foreign method is the most effective way of developing new diagnostic methods not only in personal psychology. The author of the adaptation does not have to invest such large time resources e.g. in the literature search or in the multi-step pilot testing. Unfortunately, the temptation to just translate and immediately use the new test in industrial/organization practice or in a research is often too strong. In the best case, only translation design is documented and carefully chosen, or the selected psychometric parameters of the method in the new environment are also verified. Even in these cases, however, there are some distortions that are the stronger, the more the language-based method (e.g., the attention test vs. the rating scale) and the more distinct the two cultural environments. As a rule, information on factor structure, validity, reliability, and not at all about standards, cannot be ignored without thinking; It is a frequent phenomenon that the "difficulties" of different language versions are diametrically different. The problem, however, is already in the construct validity - it is not possible under all the circumstances to assume the existence and invariance of the same psychological constructs across cultures. However, these differences in performance can be verified, for example, by confirmatory factor analysis or DIF analysis. The issue of adaptation, translation and intercultural testing is devoted to a large number of professional literature, and there are also guidelines that regulate the adaptation. So I will introduce the typical pitfalls associated with the adaptation of methods in the personalistic context, present the available standards, guidelines and literature and I will also mention "best practices" including practical recommendations for the transfer of methods into the Czech language in the context of research and practical diagnostics.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
ztraceno-v-prekladu_cigler_ppao2017.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 29. 3. 2018

Vlastnosti

Název
ztraceno-v-prekladu_cigler_ppao2017.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/28704/511713/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/28704/511713/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/28704/511713/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/28704/511713/?info
Vloženo
Čt 29. 3. 2018 00:55

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
ztraceno-v-prekladu_cigler_ppao2017.pdf Licence Creative Commons  Verze souboru 4. 9. 2020

Vlastnosti

Název
ztraceno-v-prekladu_cigler_ppao2017.pdf
Adresa v ISu
https://repozitar.cz/auth/repo/28704/903274/
Adresa ze světa
https://repozitar.cz/repo/28704/903274/
Adresa do Správce
https://repozitar.cz/auth/repo/28704/903274/?info
Ze světa do Správce
https://repozitar.cz/repo/28704/903274/?info
Vloženo
Pá 4. 9. 2020 04:48

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Lucie Vařechová, uco 106253
  • osoba RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
  • osoba Mgr. Jolana Surýnková, uco 220973
Atributy
 
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 11. 8. 2022 18:55