Informační systém Repo
JANÁK, Dušan. K vývoji vojenské justice v Československu v letech 1945-1961. Verejná správa a spoločnosť, Košice: Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích, 2017, roč. 18, č. 1, s. 5 - 20. ISSN 1335-7182.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K vývoji vojenské justice v Československu v letech 1945-1961
Název anglicky On Development of Military Justice in Czechoslovakia in the years 1945-1961
Autoři JANÁK, Dušan (203 Česko, garant, domácí).
Vydání Verejná správa a spoločnosť, Košice, Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích, 2017, 1335-7182.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000025
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Klíčová slova česky Československo, 1945 – 1951, vojenská justice, vojenské trestní procesní právo
Klíčová slova anglicky Czechoslovakia; 1945-1961; military justice; military criminal procedural law
Změnil Změnila: Jana Tamfalová, učo 1140. Změněno: 6. 4. 2018 10:29.
Anotace
Studie stručně zachycuje vývoj vojenského trestního procesního práva i organizačních změn vojenských soudů a prokuratur v Československu od konce druhé světové války do počátku 60. let a snaží se naznačit roli vojenské justice při sovětizaci práva a soudnictví v tomto období. Na rozdíl od jiných zemí sovětského bloku se stala součástí politické justice až po únoru 1948, přičemž sovětizační procesy v ní probíhaly od přelomu let 1948/1949 do roku 1952, kdy také došlo ke sjednocení obecného a vojenského soudnictví podle sovětského vzoru; ani poté se však patrně nestala ve větším rozsahu nástrojem politických perzekucí. Kromě vojenských senátů a oddělení Státního soudu a Státní prokuratury, vytvořených už na podzim 1948 pro stíhání tzv. kontrarevolučních deliktů příslušníků ozbrojených sborů, v Československu nevznikly zvláštní vojenské soudy sovětského typu ve vojenské justici se zřejmě výrazněji nepromítl ani vliv sovětských poradců.
Anotace anglicky
The study shows briefly the development of military criminal procedural law as well as organizational transformations of military courts and prosecutor´s offices in Czechoslovakia from the end of the Second World War till the beginning of 60s, and makes an effort to outline the role of military justice in sovietisation of law and justice system in this period. Unlike in other countries of the Soviet bloc, it did not became a part of political justice until February 1948, while the sovietisation processes were carried out in it from the turn of 1948/1949 till 1952 when the unification of the general and military justice according to Soviet model took place; not even after, it apparently became an instrument of political persecutions in a wider range. In addition to military senates and department of the State Court and the State Prosecutor´s Office established already in autumn 1948 for prosecution of so called contra revolutionary delicts of the members of the armed forces, no special military courts of the Soviet type were created, most probably not even the influence of the Soviet advisors reflected strongly in the military justice.
Zobrazeno: 14. 8. 2020 18:40