Information System Repo 

K vývoji vojenské justice v Československu v letech 1945-1961

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
JANÁK, Dušan. K vývoji vojenské justice v Československu v letech 1945-1961 (On Development of Military Justice in Czechoslovakia in the years 1945-1961). Verejná správa a spoločnosť, Košice: Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích, 2017, vol. 18, No 1, p. 5 - 20. ISSN 1335-7182.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name K vývoji vojenské justice v Československu v letech 1945-1961
Name (in English) On Development of Military Justice in Czechoslovakia in the years 1945-1961
Authors JANÁK, Dušan (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition Verejná správa a spoločnosť, Košice, Fakulta veřejné správy UPJŠ v Košicích, 2017, 1335-7182.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/47813059:19510/17:A0000025
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
Keywords (in Czech) Československo, 1945 – 1951, vojenská justice, vojenské trestní procesní právo
Keywords in English Czechoslovakia; 1945-1961; military justice; military criminal procedural law
Changed by Changed by: Jana Tamfalová, učo 1140. Changed: 6/4/2018 10:29.
Abstract
Studie stručně zachycuje vývoj vojenského trestního procesního práva i organizačních změn vojenských soudů a prokuratur v Československu od konce druhé světové války do počátku 60. let a snaží se naznačit roli vojenské justice při sovětizaci práva a soudnictví v tomto období. Na rozdíl od jiných zemí sovětského bloku se stala součástí politické justice až po únoru 1948, přičemž sovětizační procesy v ní probíhaly od přelomu let 1948/1949 do roku 1952, kdy také došlo ke sjednocení obecného a vojenského soudnictví podle sovětského vzoru; ani poté se však patrně nestala ve větším rozsahu nástrojem politických perzekucí. Kromě vojenských senátů a oddělení Státního soudu a Státní prokuratury, vytvořených už na podzim 1948 pro stíhání tzv. kontrarevolučních deliktů příslušníků ozbrojených sborů, v Československu nevznikly zvláštní vojenské soudy sovětského typu ve vojenské justici se zřejmě výrazněji nepromítl ani vliv sovětských poradců.
Abstract (in English)
The study shows briefly the development of military criminal procedural law as well as organizational transformations of military courts and prosecutor´s offices in Czechoslovakia from the end of the Second World War till the beginning of 60s, and makes an effort to outline the role of military justice in sovietisation of law and justice system in this period. Unlike in other countries of the Soviet bloc, it did not became a part of political justice until February 1948, while the sovietisation processes were carried out in it from the turn of 1948/1949 till 1952 when the unification of the general and military justice according to Soviet model took place; not even after, it apparently became an instrument of political persecutions in a wider range. In addition to military senates and department of the State Court and the State Prosecutor´s Office established already in autumn 1948 for prosecution of so called contra revolutionary delicts of the members of the armed forces, no special military courts of the Soviet type were created, most probably not even the influence of the Soviet advisors reflected strongly in the military justice.
Print
Add to clipboard Displayed: 14/8/2020 19:13

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 14/8/2020 19:13, Week 33 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz