Informační systém Repo 

Komenského etika a její multidisciplinární přínos

česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
ADAMCZYK, Roman. Komenského etika a její multidisciplinární přínos. In Gluchman, Vasil. Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/17): Etika v minulosti – minulosť v etike. 1. vyd. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove, 2017. s. 69-92, 24 s. ISBN 978-80-555-1842-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Komenského etika a její multidisciplinární přínos
Název česky Komenského etika a její multidisciplinární přínos
Název anglicky Comenius´ ethics and its multidisciplinary contribution
Autoři ADAMCZYK, Roman (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Prešov, Etické myslenie minulosti a súčasnosti (ETPP 2017/17): Etika v minulosti – minulosť v etike, od s. 69-92, 24 s. 2017.
Nakladatel Prešovská univerzita v Prešove
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60302 Ethics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW Elektronická verze sborníku.
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000017
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-555-1842-8
Klíčová slova česky Komenský; etika; ctnost; pomáhající profese
Klíčová slova anglicky Comenius; ethics; virtue; helping professions
Štítky podán návrh na zařazení do WoS
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Roman Adamczyk, učo 2012. Změněno: 27. 3. 2018 11:58.
Anotace
Etické postuláty a ideály Jana Amose Komenského, pevně zakotvené jak ve starověké písemné tradici a bedlivém pozorování, tak v pohnuté životní zkušenosti a cizelovaném charakteru, představují mezinárodní intelektuální a morální bohatství, které je aplikovatelné do celé řady odborných disciplín, včetně pedagogiky či zdravotních věd. Pilíře etiky akcentující ctnost s integrovanými deontologickými prvky dodávají ve spojení se silnou osobností Komenského váhu celému učení tohoto významného reformačně-barokního polyhistora. Komenský akcentuje nejen povšechně přijímané ctnosti, jako jsou píle, slušnost či rozumnost, ale apeluje také na význam poctivého poznání, na didaktické zužitkování existujícího korpusu poznání a obecnou nápravu věcí lidských, která představuje jeho unikátní syntézu ctností s cílem dosáhnout pokroku, blahobytu, mravnosti a prosperity, která je ovšem pojímána zásadně odlišným způsobem než v některých historických i současných koncepcích kladoucích důraz na ekonomické statky a expanzi materiálního blahobytu, často na úkor duchovního zušlechtění člověka a jeho vymezení vůči sobectví, násilí a společenskému úpadku. Nejen Komenského dílo, ale též jeho osobnost a celoživotní pedagogická činnost si tak zaslouží setrvalou pozornost ze strany etiků, antropologů, pedagogů a příslušníků dalších profesí, zejména těch, které jsou tradičně vymezovány adjektivem ´pomáhající´.
Anotace anglicky
Comenius´ ethical postulates and ideals, firmly anchored in ancient written tradition and keen observation, as well as intense life experience and refined character, represent an internationally important intellectual and moral wealth that is applicable to a wide range of disciplines, including education and health sciences. Together with Comenius´ strong personal qualities, the pillars of his virtue concept with deontological elements underscore the value of the whole teaching of this prominent reformation-baroque polymath. Comenius not only accentuates widely accepted virtues, such as diligence, decency and prudence, but also does he plea for the importance of honest knowledge, didactic implementations of the existing body of knowledge and a general rectification of human affairs, representing his unique synthesis of virtues with the aim of pursuing progress, welfare, morality and prosperity, the latter being conceptualized in a significantly different manner than the prosperity in certain historical and contemporary concepts that emphasize economic property and expansion of material wealth, quite often at the expense of spiritual refinement of humanity and dissociation from selfishness, violence and social decline. Both Comenius´ work and his personality and lifelong educational activity deserve continuous attention paid by ethicists, anthropologists, the faculty and representatives of what is denoted as ´helping professions´.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 20. 9. 2020 12:49

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 9. 2020 12:49, 38. (sudý) týden | Přístupnost

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz