česky | in English

Log in

eduID.cz
 
MÜHLPACHR, Pavel. Kvalita života seniorů (Quality of Life of Seniors). 1. vydání. Brno: MSD, 2017. 163 pp. Výzkumná agentura Ministerstva školství SR. ISBN 978-80-7392-260-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalita života seniorů
Name (in English) Quality of Life of Seniors
Authors MÜHLPACHR, Pavel (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Brno, 163 pp. Výzkumná agentura Ministerstva školství SR, 2017.
Publisher MSD
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50403 Social topics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/47813059:19510/17:A0000012
Organization Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7392-260-3
Keywords (in Czech) sociální práce; kvalita života; senior; determinanty kvality života; stárnutí
Keywords in English social work; quality of life; senior; determinants of quality of live; aging
Tags Mühlpachr
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Jana Tamfalová, učo 1140. Changed: 29/3/2018 10:32.
Abstract
Cílem publikace bylo analyzovat determinanty kvality života seniorů v kontextech teorie a praxe sociální práce. Práce je členěna do pěti kapitol, které na sebe kontinuálně navazují. V první kapitole je představena moderní definice sociální práce z roku 2014 a uvedeny souvislosti s tématem práce. Druhá kapitola je věnována komplexnímu pojetí seniorské problematiky včetně charakteristik seniorské populace a postavení seniorů v rodině. Třetí kapitola představuje kvalitu života jako multidisciplinární kategorii, která je předmětem mnoha vědních disciplín. Pro tuto kategorii je typická multioborovost. Kvalita života je specifickou sociální kategorií, která má legitimní místo v teorii i praxi sociální práce. Čtvrtá kapitola se věnuje prezentaci vybraných determinant kvality života a jsou zde uvedeny i výzkumy realizované v posledních letech. Pátá kapitola práce představuje smíšený výzkum, ve kterém byly analyzovány determinanty kvality života podle standardizovaného dotazníku Zanottiho. Kvalitativní výzkum byl realizován formou individuálních rozhovorů a skupinového rozhovoru ve focus ohniskové skupině. Cílem práce bylo dokázat, že kvalita života není nahodilá životní situace, ale že je výsledkem celoživotních zkušeností a lze na ni pohlížet jako na biodromální konstrukt. Dalším cílem bylo analyzovat vybrané determinanty kvality života, komparovat zahraniční odbornou literaturu a dříve realizované výzkumy.
Abstract (in English)
The goal of this publication was to analyse determinants of senior’s quality of life in contexts of theory and practice of social work. This work is divided into five chapters, which are continually linked. Modern definition of social work from 2014 is introduced in the first chapter as well as connections with the topic of this work. The second chapter is dedicated to the comprehensive approach of senior’s problematics including the characteristics of senior’s population and senior’s position in the family. The third chapter introduces quality of life as a multidisciplinary category which is the subject of many science discipline s. This category is typically multidisciplinary. Quality of life is a specific social category that has legitimate place in theory and practice of social work. The fourth chapter is dedicated to the presentation of selected determinants of quality of life and research realized in recent years are stated there. The fifth chapter of this work presents a joint research in which the determinants of quality of life were analyzed according to the Zannoti’s standardized questionnaire. The qualitative research was implemented in form of individual interviews as well as group interviews in focus group. The goal was to prove that quality of life isn’t random life situation but it’s a result of lifelong experiences and it can be viewed as a biodromal construct. Another goal was to analyze selected determinants of quality of life, to compare foreign professional literature and formerly realized research.
Print
Add to clipboard Displayed: 12/8/2020 14:50

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 12/8/2020 14:50, Week 33 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz