Informační systém Repo
MÜHLPACHR, Pavel. Kvalita života seniorů. 1. vydání. Brno: MSD, 2017. 163 s. Výzkumná agentura Ministerstva školství SR. ISBN 978-80-7392-260-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvalita života seniorů
Název anglicky Quality of Life of Seniors
Autoři MÜHLPACHR, Pavel (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 163 s. Výzkumná agentura Ministerstva školství SR, 2017.
Nakladatel MSD
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50403 Social topics
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000012
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7392-260-3
Klíčová slova česky sociální práce; kvalita života; senior; determinanty kvality života; stárnutí
Klíčová slova anglicky social work; quality of life; senior; determinants of quality of live; aging
Štítky Mühlpachr
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Jana Tamfalová, učo 1140. Změněno: 29. 3. 2018 10:32.
Anotace
Cílem publikace bylo analyzovat determinanty kvality života seniorů v kontextech teorie a praxe sociální práce. Práce je členěna do pěti kapitol, které na sebe kontinuálně navazují. V první kapitole je představena moderní definice sociální práce z roku 2014 a uvedeny souvislosti s tématem práce. Druhá kapitola je věnována komplexnímu pojetí seniorské problematiky včetně charakteristik seniorské populace a postavení seniorů v rodině. Třetí kapitola představuje kvalitu života jako multidisciplinární kategorii, která je předmětem mnoha vědních disciplín. Pro tuto kategorii je typická multioborovost. Kvalita života je specifickou sociální kategorií, která má legitimní místo v teorii i praxi sociální práce. Čtvrtá kapitola se věnuje prezentaci vybraných determinant kvality života a jsou zde uvedeny i výzkumy realizované v posledních letech. Pátá kapitola práce představuje smíšený výzkum, ve kterém byly analyzovány determinanty kvality života podle standardizovaného dotazníku Zanottiho. Kvalitativní výzkum byl realizován formou individuálních rozhovorů a skupinového rozhovoru ve focus ohniskové skupině. Cílem práce bylo dokázat, že kvalita života není nahodilá životní situace, ale že je výsledkem celoživotních zkušeností a lze na ni pohlížet jako na biodromální konstrukt. Dalším cílem bylo analyzovat vybrané determinanty kvality života, komparovat zahraniční odbornou literaturu a dříve realizované výzkumy.
Anotace anglicky
The goal of this publication was to analyse determinants of senior’s quality of life in contexts of theory and practice of social work. This work is divided into five chapters, which are continually linked. Modern definition of social work from 2014 is introduced in the first chapter as well as connections with the topic of this work. The second chapter is dedicated to the comprehensive approach of senior’s problematics including the characteristics of senior’s population and senior’s position in the family. The third chapter introduces quality of life as a multidisciplinary category which is the subject of many science discipline s. This category is typically multidisciplinary. Quality of life is a specific social category that has legitimate place in theory and practice of social work. The fourth chapter is dedicated to the presentation of selected determinants of quality of life and research realized in recent years are stated there. The fifth chapter of this work presents a joint research in which the determinants of quality of life were analyzed according to the Zannoti’s standardized questionnaire. The qualitative research was implemented in form of individual interviews as well as group interviews in focus group. The goal was to prove that quality of life isn’t random life situation but it’s a result of lifelong experiences and it can be viewed as a biodromal construct. Another goal was to analyze selected determinants of quality of life, to compare foreign professional literature and formerly realized research.
Zobrazeno: 9. 8. 2020 04:51