česky | in English

Přihlášení

eduID.cz
 
MÜHLPACHR, Pavel. Životní styl seniorů. 1. vydání. Brno: MSD, 2017. 140 s. ISBN 978-80-7392-265-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Životní styl seniorů
Název anglicky Lifestyle of seniors as a social category
Autoři MÜHLPACHR, Pavel (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, 140 s. 2017.
Nakladatel MSD
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Social topics
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/47813059:19510/17:A0000011
Organizace Fakulta veřejných politik v Opavě - Slezská univerzita v Opavě
ISBN 978-80-7392-265-8
Klíčová slova česky životní styl; senior; stárnutí; sociální práce, sociální kategorie; výzkum; analýza
Klíčová slova anglicky lifestyle; senior; aging; social work; social category; research; analysis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Jana Tamfalová, učo 1140. Změněno: 6. 4. 2018 10:20.
Anotace
Problematika stárnutí a stáří je multidimenzionální fenomén, který ovlivňuje současnou společnost. Historiografi cky se od doby antických myslitelů přes J. A. Komenského až po dnešek různé vědní disciplíny věnovaly otázkám senia. Problém se zdůraznil ve 20. století v souvislosti s prodlužováním lidského věku. Populárně-naučná i odborná literatura přináší řadu významných faktografi í, které je třeba analyzovat v souvislosti s realizovaným výzkumem. To se týká nejen vymezení seniorské kategorie, ale i životního stylu jako kategorie sociologické. Senioři vykazují specifi ckou typologii životních stylů, mezi něž patří pasivní, rodinný, domácí, sociálně-aktivní, chalupářský náboženský životní styl. Výzkumné šetření mělo charakter kvantitativního výzkumu za použití výzkumné techniky dotazníku na výběrovém souboru N = 205. Jedná se o záměrný výběr respondentů seniorského věku s akceptací věkové kategorie do 60 roků věku, což jsme označili jako preseniorskou populaci. V rámci výzkumu byly analyzovány sociodemografi cké charakteristiky seniorů a determinanty jejich životního stylu za pomoci univariační a bivariační analýzy. V rámci výzkumné strategie bylo stanoveno devět hypotéz, které byly za pomoci bivariační analýzy verifi kovány. Diskuze k výsledkům výzkumu přináší analytický pohled na problematiku životních stylů seniorů. Za dominantní nezávisle proměnné byly stanoveny pohlaví, vzdělání, velikost bydliště a věk. Výsledky jednoznačně potvrdily vzdělání respondentů jako kategorii, která výrazně ovlivňuje životní styl. Návrhy a opatření se vztahují k třídimenzionální úrovni a to mikro, mezo a makro. Výsledky výzkumu doplňují teorii a praxi sociální práce s návrhy na postavení a role sociálního 122 pracovníka v práci se seniory. Vedle realizovaného empirického výzkumu je prezentována i analýza odborné literatury významných polských představitelů oboru, což je chápáno jako významný přínos pro teorii a praxi sociální práce.
Anotace anglicky
The issue of aging and old age is a multidimensional phenomenon that influences contemporary society. Since the time of antique thinkers over J. A. Komenský to today different science disciplines devoted themselves to the issue of senium. This problem emphasized in 20th century in context of prolongation of human life. Non-fi ction literature as well as professional literature brings a range of signifi cant facts which need to be analyzed in association with implemented research. That concerns not only the demarcation of senior category but also the lifestyle as a sociological category. Seniors show specifi c typology of lifestyles which are passive, family, domestic, social-active, cottage and religious lifestyle. The research survey was a quantitative research using a questionnaire as a research technique on a sample N = 205. It was an intentional selection of respondents of senior age with acceptance of age category to 60 years of age that we labeled as presenioral population. Sociodemographic characteristics of seniors and determinants of their lifestyle were analyzed within the research using univariate and bivariate analysis. We defi ned nine hypothesis which were verifi ed using the bivariate analysis. The research results discussion brings an analytical view on the issue of senior lifestyles. Sex, education, size of residence and age were labeled as dominant independent variables. The results clearly confi rmed educations as a category that signifi cantly influences lifestyle. Proposals and measures relate to the three-dimensional level which are micro, mezo and macro. The research results complement theory and practice of social work with proposals of position and role of social worker in work with seniors. Aside from implemented empirical research is 124 presented a professional literature analysis of signifi cant Polish fi eld representatives which is understood to be a signifi cant acquisition for theory and practice of social work.
Vytisknout
Přidat do schránky Zobrazeno: 18. 8. 2019 11:46

Relevantní odkazy 

Další projekty

Službu Repozitar.cz provozuje Vývojový tým Informačního systému Masarykovy univerzity.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 8. 2019 11:46, 33. (lichý) týden

Kontakty: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz