Informační systém Repo
MAIELLO, Giuseppe. Predstavy českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev o organizácii pohrebov. In (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze. Košice: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. s. 127-142. První. ISBN 978-80-558-1097-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Predstavy českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev o organizácii pohrebov
Název česky Představy českých novopohané a představitelů etnických náboženství o organizaci pohřbů
Název anglicky Visions of Czech neo-pagans and representatives of ethnic religions about the organization of funerals
Autoři MAIELLO, Giuseppe (380 Itálie, garant, domácí).
Vydání Košice, (De)tabuizácia smrti vo filozoficko-antropologickom diskurze, od s. 127-142, 16 s. První, 2016.
Nakladatel Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor Sociologie, demografie
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/04274644:_____/16:#0000189
Organizace Vysoká škola finanční a správní, a.s.
ISBN 978-80-558-1097-3
Klíčová slova česky Kvalitativní výzkum; Antropologie smrtí; Sociologie náboženství; Novopohanství; Slovanství; Rodná víra; Česká Republika
Klíčová slova anglicky Qualitative research; Anthropology of death; Sociology of Religion; Neo-paganism; Slavism; Native faith; Czech Republic
Změnil Změnil: RNDr. Patrik Mottl, Ph.D., učo 19375. Změněno: 14. 9. 2020 20:17.
Anotace
Začiatky oživenia etnických náboženstiev alebo toho, čomu sa hovorí novopohanství, v strednej Európe zaznamenáváme koncom 90. rokov 20. storočia. Aj prvá generácia českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev sa totiž sformovala koncom 90. Rokov 20. storočia a patrili k nej osoby vo veku od 16 do 36 rokov, čiže vzdialené od obdobia staroby. Skoro pre českých novopohanov a predstaviteľov etnických náboženstiev vyvstala otázka, ktorej doteraz nikdy priamo nečelili. Smrť patrila k svetu, ktorý sa týkal „predkov“. Priame skúsenosti sa týkali priateľov a príbuzných, ale dovtedy všetci českí pohania boli ešte živí. Kapitola analyzuje otázku vzniku slovanského novopohanství a otázku zážitku smrti u novopohanov. V časti týkajúcej sa obdobia rokov 1998 – 2012 budeme v našom výskume vychádzať predovšetkým z osobných spomienok, ústnych a písomných svedectiev niektorých členov prvej generácie pohanov a predstaviteľov českých etnických náboženstiev a budeme citovať úryvky z diskusií na webových stránkach tých istých členov komunít.
Anotace česky
Začátky oživení etnického náboženství, nebo to, co se v současné době nazývá současným pohanstvím ve střední Evropě, pochází z konce 90. let. První generace současných českých pohanů a zástupců etnických náboženství se utvářela také koncem devadesátých let a většinou se skládala z jedinců ve věku od 16 do 36 let, tj. zdaleka ne starých. Brzy byla vznesena otázka, na kterou se již dříve snažili odpovědět současní čeští pohané a zástupci etnického náboženství. Smrt je vnímána jako inherentní se světem "předků". Zážitky se smrtí byly omezeny jen na přátele a příbuzné, tehdy ještě neměli žádnou zkušenost se smrtí současných pohanů. Tato kapitola analyzuje zrození slovanského pohanství a otázku zkušenosti se smrtí u současných pohanů. V části týkající se období 1998 - 2012 se v našem výzkumu spoléháme především na osobní vzpomínky a ústní i písemné svědectví některých členů první generace představitelů českého etnického náboženství. Citujeme také výňatky z diskusí na internetových stránkách stejných členů komunity.
Anotace anglicky
The dawn of the ethnic religion revival, or what is currently referred to as contemporary Paganism in Central Europe, dates back to the late 1990s. The first generation of Czech Contemporary Pagans and representatives of ethnic religions also formed in the late 1990s and mostly consisted of individuals aged between 16 to 36 years of age, i.e., individuals far from old age. Soon raised a question that Czech contemporary Pagans and ethnic religion representatives had not faced before. Death belonged in the world of their “ancestors”. Their previous death experiences were related to friends and relatives, when all Czech pagans were still alive. The chapter analyzes the birth of Slavic Paganism and the question of the experience of death in contemporary pagans. In the section relating to the period 1998 - 2012 we will rely in our research primarily on personal memories, and oral and written testimonies of some members of the first generation of representatives of the Czech ethnic religion. We also quote excerpts from the discussions on the websites of the same members of the community.
Zobrazeno: 15. 6. 2021 14:17