Informační systém Repo
PUDIL, Pavel, Petr PIROŽEK, Petr SOMOL and Lenka KOMARKOVÁ. Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance. In Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance. Saint Petersburg (Russia): ACPI UK, 2016. p. 290 - 297. ISBN 978-1-910810-84-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Influence of Legal Form and Non-Anonymous Ownership Structure on Corporate Financial Performance
Name in Czech Vliv právní formy a neanonymní vlastnické struktury na finanční výkonnost společností
Authors PUDIL, Pavel (203 Czech Republic), Petr PIROŽEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Petr SOMOL (203 Czech Republic) and Lenka KOMARKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Saint Petersburg (Russia), Proceedings of the 4th International Conference on Management, Leadership and Governance, p. 290 - 297, 8 pp. 2016.
Publisher ACPI UK
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study Management, administration and clerical work
Country of publisher Russian Federation
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/16:00087889
Organization Ekonomicko-správní fakulta - Repository
ISBN 978-1-910810-84-2
ISSN 2049-6818
UT WoS 000401232800035
Keywords (in Czech) anonymní vlastnická struktura;právní forma; podniková výkonnost; strojové učení; rozpoznávání obrazců
Keywords in English anonymous ownership;legal form of companies; enterprises performance; machine learning approach; pattern recognition; feature selection
Links GAP403/12/1557, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 2/9/2020 22:58.
Abstract
The paper represents a continuation of our previous results, which were closely linked to the topic of automated search for factors of corporate competitiveness and financial performance. As opposed to the results presented at ICMLG 2014 and ECMLG 2014, the current research deals with other characteristics of organizations not investigated before and related to Corporate Governance, like their legal form, the international diversity of top management (domestic only or also foreign) and particularly the non-anonymity of the ownership structure.The data were gathered in the period 2011 to 2013 from 222 companies with various legal forms. The main purpose of our research was to investigate which of these characteristics have an impact on corporate financial performance that has been assessed by the Return on Assets (ROA) index. The paper attempts to answer the research question of whether the ownership structure, particularly the fact whether the organization or enterprise owners are or are not anonymous, has a major influence on corporate financial performance. The methodology used in analysing and processing the data had to respect the fact that the characteristics (variables) of the companies which were individually investigated are not mutually independent, thus multidimensional methods have to be used. Therefore, we used here our non-linear kernel regression model which had already been successfully verified, having been developed in the field of statistical pattern recognition. Prediction error of the proposed model is then used as a feature selection criterion in the process of identifying factors that affect Corporate Governance and the financial performance the most. The results presented in the paper demonstrate that the type of ownership structure (anonymous or non-anonymous) has a dominant influence on the financial performance among the investigated characteristics. The target audience includes researchers in the fields of management and business science.
Abstract (in Czech)
Příspěvek představuje pokračování našich předchozích výsledků, které úzce souvisí s tématem automatizovaného hledání faktorů firemní konkurenceschopnosti a finanční výkonnosti. Na rozdíl od výsledků prezentovaných na ICMLG 2014 a ECMLG 2014, se současný výzkum se zabýval jinými charakteristikami organizacemi, které také souvisí s Corporate Governance - právní forma, mezinárodní diversita vrcholového managementu (tuzemský versus zahraniční) a zejména anonymita vlastnické struktury. Z údajů vlastníků jsou shromážděny z období 2011 až 2013 a týkají se 220 podniků s různou právní formou. Hlavním účelem našeho výzkumu bylo zjistit, které z těchto charakteristik mít dopad na podnikovou finanční výkonnost, která byla hodnocena ukazatelem ROA. Článek se pokouší odpovědět na výzkumnou otázku, zda anonymizovaná struktura vlastníků, má vliv na firemní finanční výkonnost. Metodika použitá při analýze a zpracování dat musela respektovat skutečnost, že jednotlivé zkoumané podniky vlastnosti (proměnné) nejsou na sobě nezávislé z hlediska použité vícerozměrné metody. Z uvedeného důvodu jsme použili námi již úspěšně ověřený non-lineární regresní model v oblasti statistického rozpoznávání obrazců. Chyba predikce navrhovaného modelu se pak používá jako kritérium výběru funkce v procesu identifikace faktorů, které mají nejvíce vliv na řízení podniků a finanční výkonnost. Dosažené výsledky ukazují, že typ vlastnické struktury (anonymní nebo neanonymní) má dominantní vliv na finanční výkonnost u zkoumaných charakteristik. Cílovou skupinou jsou výzkumní pracovníci v oblasti managementu a podnikání.
Displayed: 14/5/2021 22:06