Information System Repo 

Dělba moci a legitimita soudcovské tvorby práva

česky | in English

Log in

eduID.cz
 
HAPLA, Martin. Dělba moci a legitimita soudcovské tvorby práva (Separation of Powers and Legitimacy of Judicial Creation of Law). In Nové trendy v soudcovské tvorbě práva. Brno: Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2015. p. 76-96, 21 pp. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541. ISBN 978-80-210-8074-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dělba moci a legitimita soudcovské tvorby práva
Name (in English) Separation of Powers and Legitimacy of Judicial Creation of Law
Authors HAPLA, Martin.
Edition Brno, Nové trendy v soudcovské tvorbě práva, p. 76-96, 21 pp. SPISY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY , řada teoretická, Edice Scientia, svazek č. 541, 2015.
Publisher Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 978-80-210-8074-4
Keywords in English Separation of Powers; Checks a nd Balances; Legitimacy; Judicial Creation of Law; Legal Theory
Links MUNI/A/1287/2014.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 22/3/2016 00:50.
Abstract
Autor se ve svém textu věnuje problematice soudcovské tvorby pr áva, její legitimity a vztahu k principu dělby moci, který je tradičním zdrojem argumentů proti ní. V první části své ho článku prezentuje tezi, že tento princip je ve své stávající podobě příliš vágním a neurčitým, aby z něj bylo možné odvodit jasná pravidla pro institucionální uspořádání státu a jednoznačný závěr o přípustnosti, nebo nepřípustnosti vytváření práva soudc i. Příčinou je zejména těžko řešitelné napětí mezi dělbou moci ve smyslu striktní separace a systémem brzd a protivah, jakož i jejími různými účely (ochrana před tyranií a optimalizace vlády). Ve své analýze však neop omíjí ani vlivy společenských a institu cionálních proměn na zkoumaný princip samotný. Ve druhé části textu je tematizována otázka legitimity soudcovské tvorby práva. Autor rozebírá nejčastější argumenty uváděné na její podporu. Zvláštní pozornost přitom věnuje charakteristice justice jako odbor né moci a důsledkům, které z této charakteristiky bývají vyvozovány. Rovněž se pokouš í o konceptualizaci vztahů mezi dělbou moci a legitimitou soudů a jejich rozhodování. Na závě r si pokládá otázku, zda jsme v současnosti schopni ospravedlnit soudcovskou t vorbu práva i mimo rámec dělby moci.
Abstract (in English)
In his text the author examines issues of judicial creation of law, its l egitimacy and a relation to the principle of separation of powers, which is a traditional source of arguments against it. In the first part of his paper he presents the assertion that this principle is in its contemporary form too vague and indefinite to determine clear rules for an inst itutional order of state and an unambiguous conclusion about admiss ibility or inadmissibility o f judicial creation of law. The reason of this situation is hardly resolvable tension between t he separation of powers and the checks and balances as well as its different purposes (p rotection against despotism and optimization of government). In his analysis he does not also om it the influences of social and institutional metamorphoses of the examined principle. In the second part of the text the question of legitimacy of judicial creation of law is conceptualized. The author ex amines the arguments that are mostly used to its support. The specifi c attention is dedicated to the characterization of judiciary as an expert power and consequenc es of this characterization. He also attempts to specify relations between the separation of powers and the legitimacy of courts and their decision making. Last of all he asks the question if we are capable to justify a judicial creation of law beyond the context of the separation of powers in these days.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Vecera_Trendy_Soudcovska_tvorba.pdf   File version 22/3/2016

Rights

Right to read
 
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Bc. Růžena Zemanová, uco 134451
  • a concrete person RNDr. Daniel Jakubík, uco 139797
Attributes
 
Print
Add to clipboard Displayed: 11/8/2020 11:57

Other references 

Other projects

Repozitar.cz is administered by a team of Information System of Masaryk University developers.


Go to top | Current date and time: 11/8/2020 11:57, Week 33 (odd) | Accessibility

Contact: repozitar(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz