Informační systém Repo
MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí - filosofická analýza pojmu (Domestic violence. Philosophical analysis on the concept). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 81 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 468 (Řada teoretická). ISBN 9788021067653.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Domácí násilí - filosofická analýza pojmu
Name (in English) Domestic violence. Philosophical analysis on the concept
Authors MACHALOVÁ, Tatiana (guarantor).
Edition 1. vyd. Brno, 81 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 468 (Řada teoretická), 2014.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Legal sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/14:00076012
Organization Právnická fakulta - Repository
ISBN 9788021067653
Keywords (in Czech) domácí násilí právní úprava filosofický pojem metodologie odborný jazyk
Keywords in English domestic violence legislation philosophical concept methodology vocational language
Links MUNI/A/0763/2012.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 1/9/2020 21:00.
Abstract
Predložená publikace představuje nový přístup k řešení otázky domácího násilí. Publikace si klade za cíl analyzovat samotný pojem „domácí násilí“, který pronikl do našeho odborného jazyka teprve v nedávné době. K zájmu o tento problém přispěla i skutečnost, že se tento jev stal předmětem právní úpravy. Autorka v publikaci nastiňuje zásadní metodologickou změnu při vymezení právních pojmů domácího násilí, neboť se jedná o pojem neurčitý. Autorka vnímá jeho jasné vymezení jako problematické, a to s vědomím, že je vázáno na interdisciplinární přístup. Domnívá se, že neurčitost pojmového vymezení domácího násilí není důvodem k rezignaci, ale motivem k hledání nových metodologických východisek, kterým se věnuje ve druhé části publikace.
Abstract (in English)
This publication presents a new approach to addressing the issue of domestic violence. The publication aims to analyze the very concept of “domestic violence”, which penetrated into our professional language only recently. The interest in this problem was the fact that this phenomenon has become the subject of legislation. The author of the publication outlines the fundamental methodological change in the definition of legal definitions of domestic violence, because it is a vague concept. The author sees the clear definition as problematic, with the knowledge that is tied to an interdisciplinary approach. She believes that the vagueness of the conceptual definition of domestic violence is not a reason for the resignation, but the motive for the search for new methodological foundations, which are discussed in the second part of the publication.
Displayed: 27/9/2020 19:39