Informační systém Repo
MACHALOVÁ, Tatiana. Domácí násilí. Filosofická analýza pojmu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. 81 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 468 (Řada teoretická). ISBN 978-80-210-6765-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Domácí násilí. Filosofická analýza pojmu
Název anglicky Domestic violence. Philosophical analysis on the concept
Autoři MACHALOVÁ, Tatiana (203 Česko, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 81 s. Spisy Právnické fakulty MU č. 468 (Řada teoretická), 2014.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14220/14:00076012
Organizace Právnická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-6765-3
Klíčová slova česky domácí násilí právní úprava filosofický pojem metodologie odborný jazyk
Klíčová slova anglicky domestic violence legislation philosophical concept methodology vocational language
Návaznosti MUNI/A/0763/2012.
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 12. 5. 2015 00:50.
Anotace
Predložená publikace představuje nový přístup k řešení otázky domácího násilí. Publikace si klade za cíl analyzovat samotný pojem „domácí násilí“, který pronikl do našeho odborného jazyka teprve v nedávné době. K zájmu o tento problém přispěla i skutečnost, že se tento jev stal předmětem právní úpravy. Autorka v publikaci nastiňuje zásadní metodologickou změnu při vymezení právních pojmů domácího násilí, neboť se jedná o pojem neurčitý. Autorka vnímá jeho jasné vymezení jako problematické, a to s vědomím, že je vázáno na interdisciplinární přístup. Domnívá se, že neurčitost pojmového vymezení domácího násilí není důvodem k rezignaci, ale motivem k hledání nových metodologických východisek, kterým se věnuje ve druhé části publikace.
Anotace anglicky
This publication presents a new approach to addressing the issue of domestic violence. The publication aims to analyze the very concept of “domestic violence”, which penetrated into our professional language only recently. The interest in this problem was the fact that this phenomenon has become the subject of legislation. The author of the publication outlines the fundamental methodological change in the definition of legal definitions of domestic violence, because it is a vague concept. The author sees the clear definition as problematic, with the knowledge that is tied to an interdisciplinary approach. She believes that the vagueness of the conceptual definition of domestic violence is not a reason for the resignation, but the motive for the search for new methodological foundations, which are discussed in the second part of the publication.
Zobrazeno: 2. 7. 2020 12:03