Informační systém Repo
VLČKOVÁ, Kateřina. Podpora strategií učení žáků učitelem ve výuce (Support of learner strategies by teachers). In Konference Profesní rozvoj učitelů. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podpora strategií učení žáků učitelem ve výuce
Name (in English) Support of learner strategies by teachers
Authors VLČKOVÁ, Kateřina.
Edition Konference Profesní rozvoj učitelů, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization Pedagogická fakulta - Repository
Keywords (in Czech) učitel; kompetence učitele; strategie učení; výuka
Keywords in English teacher; teacher competences; learning strategies; instruction
Links GAP407/12/0432, research and development project.
Changed by Changed by: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Changed: 5. 3. 2013 00:50.
Abstract
Strategie učení představují klíčový koncept pedagogické psychologie a oborových didaktik. Jsou zasazovány do kontextu autoregovaného učení, celoživotního učení a determinant vzdělávacích výsledků. Osvojení si a používání vhodných strategií učení patří mezi očekávané vzdělávací výstupy. Proto by na práci se strategiemi učení měli být učitelé systematicky připravováni. Dosavadní odborná diskuse řeší otázky, jaké strategie podporovat, jak je zprostředkovávat (přímo vs. nepřímo; informováním o strategiích, jednorázovou vs. dlouhodobou výukou) a v jakých krocích (fáze výuky strategií). Shrneme také výsledky výzkumů realizovaných v ČR – zaměřených na podporu strategií učení se cizímu jazyku učiteli.
Abstract (in English)
Learning strategies constitute a key concept of educational psychology and various didactics. They appear in the context of self-regulated learning, long-life learning and determinants of educational outcomes. Acquisition and use of learning strategies belong to the expected educational outcomes and therefore the teachers should be systematically prepared for strategy assessment and instruction. We summarize the results of Czech findings of foreign language learning strategy support.
Displayed: 15. 7. 2020 00:22