Informační systém Repo
MAREŠ, Jan. Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011. 1. vyd. Brno: Masarykova unverzita, 2012. 40 s. ISBN 978-80-210-5975-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Učíme psychologii / Teaching Psychology 2011
Název anglicky Teaching Psychology 2011
Autoři MAREŠ, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 40 s. 2012.
Nakladatel Masarykova unverzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Editorství tematického sborníku, editorství monotematického čísla odborného časopisu
Obor Psychologie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061077
Organizace Pedagogická fakulta - Masarykova univerzita
ISBN 978-80-210-5975-7
Klíčová slova česky výuka psychologie na vysokých školách; pregraduální studium a výuka psychologie; inovace ve výuce psychologie na vysokých školách
Klíčová slova anglicky teaching of psychology at universities; teaching psychology in undergraduate study; innovation in psychology teaching at universities
Změnil Změnil: RNDr. Daniel Jakubík, učo 139797. Změněno: 1. 9. 2020 12:57.
Anotace
Sborník z jednodenní konference s mezinárodní účastí „Učíme psychologii / Teaching psychology Brno 2011, aneb Jak učit psychologii studenty nepsychologických oborů i budoucí psychology“ měla za cíl obnovit tradici oborových setkání a znovu iniciovat diskusi na témata, která jsou aktuální nejen u nás, ale i v evropské odborné komunitě. Jedná se o velmi širokou paletu témat, např. jak zpřístupňovat a popularizovat psychologické poznatky v hromadné výuce, vysokoškolský učitel psychologie jako profese a její evropská dimenze, inovace a evaluace výuky, Evidence Based a Practice Based přístupy ve výuce psychologie, etické aspekty výuky psychologie, psychologická diagnostika ve výuce, interdisciplinární spolupráce atd. Pokusili jsme se oslovit všechna relevantní výuková pracoviště s tím, že se jedná o nultý ročník konference, který by měl spíše otestovat zájem odborné komunity o podobný typ setkávání, přesto se v listopadu 2011 na Pedagogické fakultě MU v Brně podařilo realizovat setkání více než třiceti kolegů z České republiky i ze Slovenska. Předkládaný sborník představuje průřez prezentovanými příspěvky.
Anotace anglicky
Proceedings of the conference with international participation "Teaching psychology - Brno 2011“ aimed to restore the tradition of professional meetings and re-initiate discussion on contemporary topics, which are important not only in Czech Republic but also in European professional community. It is a very wide range of topics such as: how to access and popularize psychological knowledge in public education, university professor of psychology as a profession and its European dimension, innovation and evaluation of teaching, and Evidence Based Practice Based approaches in teaching psychology, ethical aspects of psychology teaching, psychological assessment in teaching, interdisciplinary cooperation, etc. we have tried to address all relevant departments in Czech Republic with the fact that this is a „trial“ conference, which should rather test the interest of the professional community on a similar type of meeting, but in November 2011 at the Faculty of at Masaryk University in Brno meeting was implemented more than thirty colleagues from the Czech Republic and Slovakia. The present collection represents a cross-section presented contributions.
Zobrazeno: 9. 5. 2021 12:57